Travel Girls
Sunday, September 15, 2019
 G10U Red4
G10UA - Hingham2
Saturday, September 14, 2019
 G10UB - Plymouth6
G10U White1
 G12U White5
G12U Red0
Travel Youth 18 and Under
Sunday, September 15, 2019
 Y18U A5
Y18UA - Brewins2
Travel Youth 14 and Under
Saturday, September 14, 2019
 Y14UB2 - SS Eagles4
Y14U B20
 Y14UBH - Canton1
Y14U B1
Travel Youth 12 and Under
Sunday, September 15, 2019
 Y12UBR - K/P Walpole3
Y12U B-White2
Saturday, September 14, 2019
 Y12U B2-Blue8
Marshfield2
 Y12U A6
Y12UAH - Hanover3
Travel Youth 10 and Under
Sunday, September 15, 2019
 Y10U B-White6
Y10UBR - CC Canal1
Saturday, September 14, 2019
 WHK5
Y10U B2-Black1
 Y10UAH - Hanover7
Y10U A1
Travel Youth 8 and Under
Saturday, September 14, 2019
 Canton Green11
Y8U B2-Blue2
 Canton White8
Y8U B2-Black1